Úkony prováděné servisním technikem kotlů

1. ZÁVĚSNÉ KOTLE A KOTLOVÉ MODULY

 • Provést seřízení expanzní nádoby.
 • Vyčistit a zkontrolovat funkci automatického odvzdušňovacího ventilu a pojišťovacího ventilu
 • Demontovat plynový hořák, zbavit ho všech nečistot (tlakově profouknout), provést vizuální kontrolu štěrbin hořáku, očistit trysky, dále očistit elektrody a primární výměník (spaliny-voda). Celou spalovací komoru vyčistit vysáním prachu. Před uzavřením spalovací komory seřídit vzdálenost elektrod. Zkontrolovat, není-li poškozena izolace vysokonapěťových kablíků (k elektrodám).
 • U kotle s věčným plamenem vyčistit a seřídit pilotní hořák.
 • Vyčistit ventilátor, v případě nánosu nečistot vyprat oběhové kolo v saponátové lázni, zkontrolovat těsnost manostatových hadiček, zbavit je kondenzátu nebo usazenin z něho a zkontrolovat seřízení manostatu.
 • U kotlů s ohřevem teplé užitkové vody, zejména v oblasti se značně znečištěnou užitkovou vodou a při sníženém účinku ohřevu provést odvápnění (proplach) sekundárního výměníku (voda-voda). Demontovat trojcestný ventil na díly a provést vyčištění veškerých vnitřních částí. Vyčistit vstupní síto užitkové vody. Zkontrolovat stav anody (výměna anody není záruční oprava).
 • Ověřit správný odtah spalin.
 • Zkontrolovat těsnost všech šroubovaných a letovaných spojů na vnitřním potrubí, zejména je nutné zkontrolovat těsnost připojení vedení plynu. Zkontrolovat dotažení konstrukčních spojů.
 • Vyjmout plynový ventil a vysát nečistoty ze sítka na vstupní části, provést nastavení výkonu kotle, zkontrolovat činnost a funkce zapalování, zhášení celého zařízení, to je ovládacích a bezpečnostních prvků.
 • Provést orientační kontrolu elektroinstalace (např. není-li poškozena izolace, nevisí-li někde volné kabely atd.) zvláště všech spojů ochranného vodiče.
 • Demontovat primární výměník (spaliny-voda), jeho lamely prostříkat tlakem vody a ponořením lamel do saponátového roztoku, provést očištění. Vnitřní část výměníku pročistit tlakovou vodou (proti směru oběhu otopné vody). V případě silného znečištění vnitřní části výměníku (krusty) se doporučuje čištění chemické (např. DETEXEM). Při chemickém čištění na straně užitkové vody je nutno provést po jeho ukončení neutralizaci.
 • Provést demontáž motorové části oběhového čerpadla, očistit jeho oběžné kolo a třecí plochy statoru a rotoru.

2. STACIONÁRNÍ A KONDENZAČNÍ KOTLE

 • Demontovat držák hořáku, vyfoukat tlakově (kompresorem) nečistoty z hořákových trubic, provést vizuální kontrolu štěrbin hořáku. Očistit trysky.
 • Očistit elektrody a provést jejich seřízení. Zkontrolovat izolaci vysokonapěťových kabelů k elektrodám.
 • U kotlů s věčným plamínek vyčistit a seřídit pilotní hořák.
 • Zkontrolovat průchodnost litinového kotlového výměníku.
 • Ověřit správný odtah spalin.
 • Vyjmout plynový ventil a vysát nečistoty ze sítka na vstupní části. Po zpětné montáži seřídit tlak plynu a prověřit spotřebu plynu při maximálním a minimálním výkonu. Prověřit těsnost plynového vedení.
 • Provést orientační kontrolu elektroinstalace, zvláště všech spojů ochranného vodiče.
 • U kotlů KLZ a KKZ vyčistit čerpadla a zkontrolovat stav anody (výměna anody není záruční oprava) a vnitřní části zásobníku + kontrola poj.ventilu TV.
 • Zkontrolovat a případně doplnit tlaky v expanzních nádobách.
 • U kondenzačního kotle vyčistit spalovací prostor nerezového výměníku, vyčistit sifon, provést jeho zavodnění a zkontrolovat těsnost odvodu kondenzátu.
 • Provést kontrolu a nastavit CO2.

3. KOTLE S TLAKOVÝMI HOŘÁKY

 • Vyčištění tlakového prostoru kotlového tělesa a kontrola jeho průchodnosti.
 • Kontrola komínového tahu.
 • Seřízení hořáku na parametry uváděné výrobcem.
 • Provést orientační kontrolu elektroinstalace, zvláště spojů ochranného vodiče.
 • Kontrola funkcí bezpečnostních prvků.

4. ELEKTROKOTLE

 • Provést orientační kontrolu elektroinstalace, dotáhnout silové vodiče (topné spirály, stykače, svorkovnice) a zkontrolovat lisované spoje na nožích relé.
 • Provést demontáž motorové části oběhového čerpadla, vyčistit třecí plochy statoru a rotoru, vyčistit odvzdušňovací ventil.
 • Zkontrolovat těsnost spojů na trubkách otopné vody a tělesech.
 • Zkontrolovat a případně doplnit tlak v expanzní nádobě.
 • Kontrola funkce havarijního termostatu.